Decide heeft een brede ervaring in het uitvoeren van evaluatieonderzoek. Zij kan maatwerk leveren bij het design en de diepgang van de evaluatie. Zeer uiteenlopende methodieken kunnen worden gebruikt. Meestal gaat het om processen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Deze worden onderzocht en verklarend geduid om er van te leren. In hoeverre worden doelen gehaald of waarom niet? Het kan ook een evaluatie zijn van verwachte effecten, gegeven nieuwe ontwikkelingen of maatregelen.Op locaal niveau meet en evalueert Decide de onderlinge betrokkenheid van bewoners in een wijk of buurt. Een hoge sociale cohesie leidt tot meer veiligheid en lagere zorgkosten. Het is voor een gemeente goed om te investeren in het bevorderen van sociale cohesie. Om te weten in welke wijk dit het meest opportuun is, is de cohesiemonitor een adequaat hulpmiddel

complexe besluitvorming

 • Strategische analyse van de onderhandelingen over overnames
 • Strategische analyse Europese besluitvorming
 • Raamwerk besluitvormingsproces voor totstandkoming van de landelijke prioriteiten bij de politie
 • Strategische analyse en advies inzake het nieuwe stelsel van milieu- en geluidsnormen rond Schiphol.
 • Strategische analyses van haalbaarheidsprojecten
 • Strategische analyse van en ondersteuning bij CAO onderhandelingen

ondersteunen van collectieve besluitvorming

 • Maatschappelijke keuzes op sociaal terrein, bij fysieke veiligheid en keuzes op WMO gebied
 • Toepassing van een meetinstrument bij keuzes op het terrein van fysieke en sociale veiligheid
 • Afweging veiligheidsmaatregelen in een stadswijk, recreatiegebied en een winkelcentrum
 • De ontwikkeling van een nieuw gemeentelijk veiligheidsbeleid
 • Verkenning van het krachtenveld rond verbetering van de patiënt veiligheid.

duurzaamheid

 • Strategische analyse van duurzaamheidsbeleid m.b.v. duurzaamheidsdialoog
 • Opzet lokaal duurzaam energiebedrijf
 • Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de kansrijkheid van nieuwe duurzame technieken

netwerkmanagement

 • Opstellen van beoordelingscriteria voor netwerkontwikkeling in de ouderenzorg door de Nederlandse Universitaire Medische Centra.

leefbaarheid 

 • meting sociale cohesie in wijken in steden en dorpen